პირდაპირი მხარდაჭერა

„პირდაპირი მხარდაჭერის“ ფარგლებში პროპაგანდა განიხილავს წარმოდგენილ პროექტებს, რომლებიც, ობიექტური მიზეზების გამო, ვერ მოდიან „ღია კონკურსის“ ქვე-პროგრამასთან შესაბამისობაში, ფინანსური და/ან სხვა სახის მხარდაჭერის მიზნით.

„პირდაპირი მხარდაჭერის“ პროგრამა დროებით შეჩერებულია.

ქვემოთ იხილეთ ინფორმაცია, „პირდაპირი მხარდაჭერის“ ქვეპოროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების შესახებ: